Στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους οι φοιτητές εκπονούν Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) που κρίνεται από τριμελή επιτροπή καθηγητών του Τμήματος. Η πτυχιακή εργασία έχει μελετητικό, αναπτυξιακό ή εφαρμοσμένο ερευνητικό χαρακτήρα και εκπονείται από κάθε φοιτητή, είτε ατομικά, είτε στα πλαίσια ολιγομελούς ομάδας. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει κατά κανόνα ένα θεωρητικό μέρος και επιπλέον την έρευνα.

Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στο Τμήμα κι έχουν άμεση σχέση με τις ανάγκες της παραγωγής ή της παροχής υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες από την ολοκληρωμένη μελέτη σε βάθος ενός θέματος της ειδικότητάς τους.

Η επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας μπορεί να επεκταθεί και πέρα από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου σπουδών, ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος. Η επεξεργασία των πτυχιακών εργασιών που ανατίθεται σε έκτακτα μέλη Ε.Π. πρέπει να υποστηρίζεται εντός του χρονικού ορίου που ορίζει η υπογραφείσα σύμβαση.

Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών

1. Έγκριση και Ανάθεση Θέματος

•   Κάθε μέλος Ε.Π. του Τμήματος, στα πλαίσια της απασχόλησής του, υποχρεωτικά προτείνει την επίβλεψη τουλάχιστον δύο (2) πτυχιακών εργασιών ανά εξάμηνο. Κάθε Επιστημονικός-Εργαστηριακός συνεργάτης, ανάλογα με το ωράριό του, υποχρεωτικά προτείνει τον αντίστοιχο αριθμό πτυχιακών εργασιών.

•   Η πτυχιακή εργασία αναλαμβάνεται από το φοιτητή με την έναρξη του εξαμήνου και έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου. Μετά την επιλογή του θέματος ο φοιτητής και ο επιβλέπων καθηγητής συνυπογράφουν τη δήλωση ανάληψης ΠΕ.

2. Αίτηση Εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας

Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και ύστερα από έγκριση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, η πτυχιακή εργασία υποβάλλεται μέσω του πρωτοκόλλου στο Τμήμα, με αντίγραφα και CD. Το συμβούλιο του Τμήματος ορίζει ημερομηνία μέσα στο χρόνο μαθημάτων, κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας ή αριθμού πτυχιακών εργασιών, ενώπιον τριμελούς επιτροπής από τα μέλη του ΕΠ του Τμήματος, συναφούς ειδικότητας, εκ των οποίων ο ένας είναι ο εισηγητής. Την παρουσίαση αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του ΕΠ και οι φοιτητές του τμήματος.