Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του τμήματος, διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες και πραγματοποιείται μετά το τέλος του τυπικού εξαμήνου και εφόσον ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του. Στα υπόλοιπα μαθήματα που οφείλει ο φοιτητής δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κανένα μάθημα ειδικότητας.

Για το χειμερινό εξάμηνο η ΠΑ διαρκεί:   Από 1 Οκτωβρίου-31 Μαρτίου

Για το εαρινό εξάμηνο η ΠΑ διαρκεί: Από 1 Απριλίου-30 Σεπτεμβρίου

Η ΠΑ πραγματοποιείται στον ιδιωτικό τομέα ή στο δημόσιο, σε τεχνολογικά ιδρύματα, σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται σε θέματα Αισθητικής και Κοσμητολογίας, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS, κτλ. Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εργαστούν σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, συμμετέχοντας σε ομάδες εργασίας υπό επαγγελματική καθοδήγηση στελεχών των φορέων υποδομής τους, με σκοπό την από κοινού με άλλους επαγγελματίες του κλάδου, εκπόνηση συγκεκριμένου έργου και την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων τους, μέσω διαδικασιών συνεργασίας. Η ΠΑ εκπονείται είτε με τον κλασσικό τρόπο και είναι αμειβόμενη σε ποσοστό 50% από τον εργοδότη και 50% από τον ΟΑΕΔ, είτε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ. Η διαφορά μεταξύ των δύο έγκειται στον τρόπο χρηματοδότησης.

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Τα θέματα της ΠΑ συντονίζονται από μια πενταμελή επιτροπή ΠΑ, στην οποία συμμετέχουν τρία (3) μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών. Η επιτροπή μεριμνά για: 1) την αναζήτηση νέων θέσεων ΠΑ, 2) την αξιολόγηση της καταλληλότητας των χώρων εργασίας στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ΠΑ, 3) την κατανομή των θέσεων ΠΑ.

Κάθε φοιτητής που πρόκειται να πραγματοποιήσει ΠΑ στο επάγγελμα, υποβάλλει αίτηση-δήλωση στη γραμματεία του τμήματος, με την οποία δηλώνει μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ή υπηρεσίες στις οποίες ενδιαφέρεται να απασχοληθεί. Τον φορέα απασχόλησης μπορεί να τον επιλέξει ο ίδιος ο φοιτητής μόνος του ή συμβουλευόμενος τον κατάλογο των εταιριών. Η επιτροπή ΠΑ κατανέμει τους φοιτητές στις υπάρχουσες θέσεις, αφού συνεκτιμήσει τις δηλώσεις τους.

Επόπτης Πρακτικής Άσκησης

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές ελέγχονται από τον Επόπτη Πρακτικής, ο οποίος ορίζεται από το τμήμα.

Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού στα οποία θα ανατεθεί η άσκηση εποπτείας ασκούμενων φοιτητών επισκέπτονται τους χώρους εργασίας, ενημερώνονται για το αντικείμενο απασχόλησής τους, παρακολουθούν την επίδοσή τους και συνεργάζονται στην επίλυση των προβλημάτων τους, τόσο με τους ίδιους τους ασκούμενους, όσο και με τον υπεύθυνο της επιχείρησης.

Σε περιπτώσεις που η διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν ακολουθεί σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα απασχόλησης των ασκουμένων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι δυνατό ύστερα από απόφαση της επιτροπής ΠΑ να διακοπεί η άσκηση στο συγκεκριμένο εργασιακό αυτό χώρο. Η επιτροπή ΠΑ μεριμνά ώστε να βρεθούν κατά προτεραιότητα νέες θέσεις για τους φοιτητές που διέκοψαν την άσκηση.

Στη νέα θέση πραγματοποιείται πρακτική άσκηση μόνο για το διάστημα που υπολείπεται των έξι μηνών.

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

Κάθε ασκούμενος φοιτητής τηρεί Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης στο οποίο σημειώνει κάθε εβδομάδα τις εργασίες στις οποίες ασχολήθηκε, καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε μηνιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή υπηρεσίας, για την παρακολούθηση των ασκουμένων φοιτητών.

Υποχρεώσεις-Δικαιώματα κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

Η πρακτική άσκηση είναι πενθήμερη και οκτάωρη (8). Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας του, υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης.  Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί για σοβαρούς λόγους να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης. Θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό.

Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση κανονισμών του εργασιακού χώρου μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει στο επόμενο εξάμηνο. Η πρακτική άσκηση αμείβεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της, ο φοιτητής υποβάλλει, δια του πρωτοκόλλου της γραμματείας του τμήματος, το βιβλίο πρακτικής άσκησης κατάλληλα συμπληρωμένο, με τον αριθμό των μηνιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής πρακτικής άσκησης, κατόπιν ελέγχονται και ο προϊστάμενος του τμήματος στον αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψή της.

ΕΝΤΥΠΑ