Στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους οι φοιτητές εκπονούν Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) που κρίνεται από τριμελή επιτροπή καθηγητών του Τμήματος. Η πτυχιακή εργασία έχει μελετητικό, αναπτυξιακό ή εφαρμοσμένο ερευνητικό χαρακτήρα και εκπονείται από κάθε φοιτητή, είτε ατομικά, είτε στα πλαίσια ολιγομελούς ομάδας. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει κατά κανόνα ένα θεωρητικό μέρος και επιπλέον την έρευνα.

Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στο Τμήμα κι έχουν άμεση σχέση με τις ανάγκες της παραγωγής ή της παροχής υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες από την ολοκληρωμένη μελέτη σε βάθος ενός θέματος της ειδικότητάς τους.

Η επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας μπορεί να επεκταθεί και πέρα από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου σπουδών, ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος. Η επεξεργασία των πτυχιακών εργασιών που ανατίθεται σε έκτακτα μέλη Ε.Π. πρέπει να υποστηρίζεται εντός του χρονικού ορίου που ορίζει η υπογραφείσα σύμβαση.

 

Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών

Κατεβάστε από εδώ τον Κανονισμό εκπόνησης πτυχιακών εργασιών